DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ümit Kardaş
Ümit Kardaş
Giriş Tarihi : 17-02-2021 21:49

Yeni anayasa inşa sürecinin açmazları

Türkiye hem toplum olamamanın hem de bireyin ortaya çıkamamasının yarattığı sıkıntıları yaşamakta. Dindar muhafazakârlar, laikler, Kemalistler, solcular, Aleviler, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, aynı vilayetten göç etmiş kesimler birbirinden ayrı çeşitli cemaatler halinde yaşamakta.

Cemaatler bir toplumu oluşturacak ortak uzlaşma ve işbirliği içinde değiller. Ayrıca cemaatlerin hiyerarşik yapısı bireyin ortaya çıkmasına engel.

Devlet yapılanması ve ideolojisi ise bazı cemaatlerle ortak hareket ederek kendisi için tehlike olarak gördüğü etnik kimlikleri ya da inanç grubunu şiddetle bastırıp mağdur etmeye yönelik olarak işlev görmekte. Dönemsel olarak devletin ortakları değişirken mağdurlar da değişebilmekte.

Cumhuriyet, Jön Türk - İttihat ve Terakki üzerinden çoğulculuğu reddeden tekçi ideoloji üzerinden şekillenmiş durumda. Ancak bir otokrasi ile var olabilen İslam sosuna bulanmış Türk milliyetçiliği bugün Cumhur İttifakı ile zirve yapmış durumda.

Bu durum mağduriyet yaşamış olan tüm kesimlerin birbirleri için empati yapmalarını engellemekte. Bugünkü iktidar da MHP ile birlikte ötekileştirici, ayrıştırıcı bir nefret diliyle mağdur kesimleri birbirine yabancılaştırmakta, gerilim ve şiddetin artmasına neden olmakta.

Bunun sonucu herkese yumruğu atan devlet iktidarı iken,  mağdur kesimler birbirlerine düşerek hakikati görmemekteler.

O halde Türkiye'deki mağdur tüm kesimlerin ve onların siyasi temsilcilerinin devlet iktidarının bu oyununu bozarak bir ittifak kurup, tartışma-uzlaşma-işbirliği ekseninde yeni bir toplumsal mutabakatı sağlamaları gerekmekte.

Bu, kuşkusuz boş bir levha üzerine sıfırdan inşa edilecek bir toplumsal sözleşme metni demek. Ancak çıkmaz, Cumhur İttifakı bileşenlerinin boş levhayı sorunları yaratan ve uzlaşmayı engelleyen ezberlenmiş metinlerle doldurma isteğinde yatıyor. Yani "yeni anayasa istiyoruz" söylemiyle otokratik partili cumhurbaşkanlığı sistemini tahkim etmenin yolları aranıyor.

1921 Anayasası'na yapılan referans ise devlete "İslam dini" etiketini yapıştırmayla sınırlı gözüküyor. Oysa soyut olan devletin ne dini ne de dili olur. Devlet her türlü dine, inanca ve felsefeye karşı nötr (yansız) olmalıdır.

Aslında 1921 Anayasası'nı önemli kılan iki husus var: Birincisi, ilk Meclis'in temsil yönünden gücü. Bu, ona demokratik olarak meşruiyet kazandırıyor. Bu nedenle yeni anayasanın temsil kabiliyeti zayıf olan mevcut parlamentoyla yapılması düşünülemez.

Yeni anayasa inşası seçim barajı minimuma indirilerek, Seçim Kanunu'nda temsilde eşitliği sağlayacak değişiklikler yaparak, Siyasi Partiler Yasası demokratikleştirilerek, Yüksek Seçim Kurulu yeniden yapılandırılarak gidilecek bir seçim sonucu oluşacak parlamento; kurucu bir meclis gibi görev yapabilir.

Kuşkusuz hukuki temeli bu şekilde atılacak anayasa inşa sürecine halkın katılımı anayasanın toplumsal meşruiyeti bakımından önem göstermekte. Siyasi partiler anayasa inşa sürecinin toplumca festival havasında, coşku, neşe ve heyecan içinde, herkesin sözlü ya da yazılı düşüncesi alınarak yapılacağının sloganlarını yaratmalı.

"Tarihe izinizi bırakınız!", "Kendini unutturan anayasa yapalım!”, "İnsan onuruna saygıyı esas alan bir anayasa!", "Mutluluk hakkını tanıyan bir anayasa" gibi.

21 Anayasası'nı önemli kılan ikinci husus ise, Cumhur İttifakı bileşenlerinin çok korktuğu ademi merkeziyetçi niteliği. Kısa bir metin olan bu anayasanın önemli maddeleri merkezden yerele çok önemli yetki devri yaparken, vilayet ve nahiye şuralarının seçimle işbaşına gelmesini öngörüyor.

Şurası bir gerçek ki Türkiye otokrasiyle yönetilen ülkelerin birçoğunda görülemeyecek derecede merkeziyetçi bir yapıya sahip. Yetkilerin merkezde toplandığı ve bu yetkilerin tek kişiye verildiği bir yerde (erklerin bir kişide tecessümü) adı ne olursa olsun, rejim, sonu faşizmle biten bir otokrasi olur.

Kuvvetler ayrılığını sadece "yatay" olarak "yasama-yürütme-yargı" olarak anlamaktayız. Bu, gücün dengelenmesinin bir ayağını oluşturur. Oysa ikinci önemli ayak, "dikey" olarak adlandıracağımız bölgelere yetki devri, yani ademi merkeziyetçiliktir.

Öncelikle çoğunlukla yanlış bilinen bir olguyu düzeltelim: Üniter devlet illa merkeziyetçi devlet yapılanması veya bölgelere yetki devrinin olmadığı devlet sistemi demek değildir. Bir devleti üniter yapan husus, yetkilendirmenin bizzat merkez eliyle yapılmış olmasıdır. Yoksa öyle üniter devletler vardır ki, federasyonlardan bile daha fazla yetkiyi merkezden bölgelere devretmeyi başarmıştır. Bunun bir örneği, bölgesel devlet yapılanmasıdır.

Avrupa, bölgesel devletlerin kıtasıdır. Üniter devlette siyasi birliği güçlendirebilmek için bölgelere yetki devri yapılmıştır. (Almanya-eyalet, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya-özerk bölgeler, İsviçre-kantonlar, Avusturya- landler, Belçika-bölgeler.)

Ayrıca ABD, Hindistan, Avustralya'da federe devletler, Kanada'da eyaletler, Rusya Federasyonu'nda bölgesel meclisler, özerk cumhuriyetler bulunmakta.

Katılımcı demokrasi; bölge halkının kendi yaşam koşullarını bilen temsilcileri tarafından yönetilmesi, bölge meclislerinde konuşma hakkının sağlanması, bölge temsilcileriyle iletişiminin kolay olması, yani bir anlamda kendi kendini yönetebilmesi anlamına gelmektedir. Katılımcı demokrasi ancak yerelde gerçekleşir, birey ancak yerelde ortaya çıkabilir.

Anayasa inşa sürecinde yaşanan açmazlardan biri zihniyet sorunu olarak ortaya çıkmakta... Cumhur İttifakı bileşenlerinin zihniyeti ve demokrasi kültüründeki eksikliği görülmekte.  Ancak zihniyet sorunu Millet İttifakı bileşenleri için de geçerli.

Milliyetçilik bu ittifakta da ortak bir değer olarak öncelenmekte. Muhalefet partileri iktidarla kimin daha yerli ve milli olduğu yarışında. "Tek bayrak, tek dil, tek millet" ifadesi, yani çoğulculuğun tam aksi olan tekçi ideoloji muhalefet partilerini de kıskacına almış durumda. Bu durumda çoğulcu, çoklu, katılımcı bir demokrasi nasıl inşa edilecek?

Bunun dışında en demokratik anayasayı yapsanız da uygulayanların samimiyeti, demokrasi ve insani kültürlerinin seviyesi önemli. 1961 Anayasası'nın hak ve özgürlükler bakımından getirdiği açılımlar dönemin iktidarlarınca toplum için fazla görülüp, bu özgürlüklerin üstüne siyasetçiler alet edilerek şal örtülmedi mi?

Başta cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar sözcüleri Anayasa'nın 138. maddesinin açık hükmüne rağmen somut dava ve kişiler hakkında hakimlere telkin ve tavsiye teşkil edecek beyanlarda bulunarak hakim bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine gölge düşürmekte beis görmemekteler.

Anayasa tartışmalarında bir diğer açmaz iç tutarlılığı kalmamış, başlangıç metni ve felsefesi sorunlu, partili cumhurbaşkanlığı düzenlemeleriyle yamalı bohçaya dönüşmüş 1982 Anayasası'nın değiştirilemez maddeleriyle ilgili.

Muhalefet partileri ezberledikleri klişeleri tekrarlayarak değiştirilemez maddeleri tartışmaya açmak istememekte. Oysa darbe ürünü 1982 Anayasasının 2 ve 3. maddeleri hem Türkçe yazılış hem de içerik bakımından sorunlu.

Anayasanın "cumhuriyetin nitelikleri" başlıklı 2. maddesinde bulunan "Atatürk milliyetçiliği" vurgusu muğlak, tartışmalı, ideolojik bir düzenleme. Yine bu maddede devletin nitelikleriyle ilgili "...başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" düzenlemesi de sorunlu.

Çünkü Anayasanın başlangıç metni, darbeyi yapanların iradesiyle Türklük, Türk devletinin bölünmez bütünlüğü, Türk milli menfaatleri, devleti ve milletiyle bölünmezliği esası, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları gibi muğlak kavramlarla doldurulmuş durumda. Değiştirilemez olan bu madde, çoğulcu ve katılımcı bir anayasa yapmaya engel.

Üstelik anayasaya demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yazmak da devleti o niteliklere sahip kılmıyor. Sözkonusu niteliklerin anayasada yazılışı var ama uygulaması yok. "Mış gibi yapmak" bizim hasletimizdir ama ahlaki değildir. Kişileri ve kurumları çürütür.

Siyasetin emrine girmiş, devasa bir holding haline gelmiş, bütçesini de sadece bir mezhebe bağlı olanlara harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun bulunduğu, din ve ahlak derslerinin zorunlu kılındığı bir yerde laiklik ilkesi sadece kâğıt üzerinde kalmış demektir.

Yatay  güçler ayrılığının bulunmadığı, tüm erklerin tek kişide tecessüm ettiği, dikey güçler ayrılığının, yani adem-i merkeziyetin tanınmadığı bir yerde, kendini sadece oyla meşrulaştıran içi boşaltılmış bir demokrasi görüntüsü vardır. Bu nedenle cumhuriyetin demokratik niteliği bulunmamaktadır.

Devlet desteğinin "hak" temelinde değil, kayırılan kesimler üzerinden yapıldığı, bir salgın döneminde yurttaşına gerekli desteğin yapılmasını sağlayacak ihtiyat akçesinin harcandığı için kullanılamadığı, eğitimde fırsat eşitliğinin asgari şartlarının sağlanamadığı bir yerde devletin sosyal niteliği bulunmuyor demektir.

Hakim bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hakim teminatının, adil yargılanma hakkının yok edildiği, adi suçlular için özel af çıkarılırken, siyasi suçluların adaletsizce bu aftan yararlandırılmadığı, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamama cesaretinin gösterildiği, iktidar sahiplerinin anayasaya aykırı olacak şekilde yargıya sürekli ayar verdiği bir yerde devletin hukuk devleti olduğunu iddia etmek hakikate takla attırmak olur.

1982 Anayasası'nın 3. maddesindeki "Türkiye Devleti, ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir," düzenlemesi hiçbir anlam ifade etmemektedir. Başlangıç metnindeki muğlak bir cümleyi değiştirilmez bir madde haline getirmek ancak darbe yapanların sığ zihniyetiyle izah edilebilir.

Ayrıca soyut olan devletin dili olmaz. Bilindiği üzere aynı ülkede yaşayan insanların devletle olan ilişkilerinde kullandığı dil "resmi dil" olarak ifade edilir. Anayasalarda ihtiyaç duyulan diller resmi dil olarak kabul edilir.

1921 Anayasası yapılırken Birinci Meclis, anayasada değişmez maddeye ihtiyaç duymamıştır. İlk defa 1924 Anayasası'nda sadece "devlet şeklinin cumhuriyet olduğu" şeklindeki 1. maddenin 102. maddeyle değiştirilemez olduğu kabul edilmiştir.

1961 Anayasası da aynı yoldan gitmiş, sadece devlet şekli olarak kabul edilen cumhuriyetin  (An. m.1) değiştirilemeyeceğini kabul etmiştir. (An. m. 9)

82 darbesini yapan generaller ise değişime kapalı, otoriter bir rejim hedeflediklerinden değiştirilemez maddeleri muğlak içeriklerle artırdılar.

CHP'nin darbeci generallerin değiştirilemez maddelerini şiddetle savunması ise tam bir umutsuz vaka.

Siyasi partiler bu açmazları aşarak "insan onuruna saygı"yı esas alan bir anayasa inşasının toplumdaki öncüsü olabilecekler mi?

NELER SÖYLENDİ?
@
Ümit Kardaş

Ümit Kardaş

DİĞER YAZILARI AİHM kararları ışığında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu 29-06-2022 22:19 Hayat, ölüm ve gölgemiz 23-06-2022 00:04 Barışsever ve özgürlükçü bir hukuk ihtiyacı 16-06-2022 04:08 Zihniyet ikliminde bir çıkmaz: Kısırdöngüde debelenen Türkiye 07-06-2022 02:55 Halife Sultan II. Abdülhamid 30-05-2022 22:58 Adığe (Çerkez) Katliamı 25-05-2022 02:47 Gerçekdışının karşısındaki güç: Sevgi 21-05-2022 02:24 Otokratik rejimin ceza kanunundaki aygıtları 15-05-2022 01:45 Adaletin yitiminde son nokta: Kavala davası 30-04-2022 23:56 İlerleme yanılgısı: Kadim bilgeliğin yolu 24-04-2022 02:38 Küresel sistemi yeniden tasarlamak 18-04-2022 22:22 Çingene medeniyeti 13-04-2022 04:34 Küreselleşmenin bencil aktörleri: Çöküşe giden yol 08-04-2022 01:40 Duvarları yıkabilecek miyiz? 01-04-2022 05:31 Süpürenler ve süpürülenler 24-03-2022 00:50 Dünya: Hassas kalplerin cehennemi 14-03-2022 21:05 Yeni bir dünya inşası-2: Rusya rol alabilir mi? 08-03-2022 01:41 Yeni bir dünya inşası: Madalyonun iki yüzü 06-03-2022 00:47 Türkiye Mahkemesi Nihai Raporu: İşkence 24-02-2022 01:44 Birlikte yapabiliriz! 16-02-2022 02:27 Türkiye Mahkemesi nihai mütalaası: 'Yargı bağımsızlığı ve adalete erişim' 09-02-2022 02:51 Kalıcı istisna hali: Hukuksuzluğun normalleşmesi 30-01-2022 01:25 Şiddetin sıradanlaşması 23-01-2022 22:31 İnsanın güçle sınanması 16-01-2022 01:46 Siyaset-bürokrasi-mafya-organize suç örgütü döngüsü 05-01-2022 01:29 Hukukun askıya alınması 29-12-2021 04:15 Yükseltin vicdanınızı! 20-12-2021 03:08 Bırakın adalet yerini bulsun... 12-12-2021 00:57 Düşüncenin erotikleşmesi 06-12-2021 01:06 Akıldışılığın büyüsüne kapılmak 27-11-2021 03:23 Dekadans: Çöküş! 19-11-2021 02:38 Alevilik (8): Başat kimliğin yarattığı çıkmaz 15-11-2021 01:36 Alevilik (7): Ayrı bir inanç sistemi mi? 09-11-2021 05:30 Alevilik (6): Devletin değişmeyen politikası 04-11-2021 02:22 Tekçi Cumhuriyet'ten Çoğulcu Demokrasi'ye 30-10-2021 01:30 Alevilik (5): 18-19. yüzyıl katliamlar zinciri 25-10-2021 01:13 Alevilik (4): Yeniçerilikle ilişkisi bağlamında Bektaşilik 18-10-2021 01:50 Alevilik (3): 15–16. Yüzyıl: 'Kıyım dönemi' 13-10-2021 00:48 Alevilik (2): Babai Ayaklanması 04-10-2021 01:05 'Turkey Tribunal' ('Türkiye Mahkemesi') 30-09-2021 01:53 Alevilik (1): Aleviliğin oluşum süreci 23-09-2021 23:26 "Tekçi-Otokratik" rejimin simgesi: Diyanet İşleri Başkanlığı 19-09-2021 02:56 12 Eylül'ün simgesi: Diyarbakır Cezaevi 13-09-2021 01:28 "Eylül" 09-09-2021 02:18 Kürtler (13): Talepler - Yeni bir inşa için öneriler - 2 04-09-2021 03:07 Kürtler (12): Yeni bir inşa için öneriler 30-08-2021 04:01 Kürtler (11): Yüzleşme-Müzakere-Uzlaşma-İşbirliği ihtiyacı 22-08-2021 03:22 Kürtler (10): Devlet iktidarının hedefindeki HDP 15-08-2021 03:28 Kürtler-9: Taleplerin siyasallaşmasını engelleme süreci 09-08-2021 02:59 Kürtler (8): 1980 Askeri Darbesi'ne uzanan süreç 01-08-2021 04:19 Kürtler (7): Dersim'den "Tunç Eli"ne 25-07-2021 02:47 Kürtler (6): Ağrı İsyanı'ndan Zilan katliamına! 18-07-2021 00:53 Kürtler (5): Takrir-i Sükûn rejimine geçiş 12-07-2021 01:44 Kürtler (4): 1922-1924 04-07-2021 02:57 Kürtler (3): 1916-1923 26-06-2021 03:47 Kürtler (2): 19. yüzyıl 21-06-2021 03:38 Kürtler (1): 16-18. yüzyıl 15-06-2021 03:55 Çağdaş tiranlığın terör yönetimi 04-06-2021 02:12 Organize suç örgütlenmesi bağlamında mafya 27-05-2021 02:20 "Bir daha asla!" diyebilmek için - 3 17-05-2021 02:15 "Bir daha asla!" diyebilmek için - 2 08-05-2021 01:09 "Bir daha asla!" diyebilmek için 30-04-2021 23:10 İnsanın hangi hali? 22-04-2021 01:25 Mağdurların empati ittifakı 02-04-2021 01:46 "Dil"den "Gönül"lere akmak! 18-03-2021 01:51 Kanımla düşünüyorum! / Hermann Göring 10-03-2021 02:59 Yeni anayasa inşa sürecinin açmazları 17-02-2021 21:49 Üniversitenin misyonu 09-02-2021 00:28 Türk anayasaları bağlamında yasama-yürütme dengesi 02-02-2021 02:23 Güçlendirilmiş parlamenter sistem ne anlama geliyor? 28-01-2021 04:03 Öteki korkusundan kurtulmak için: Kendi uçurumuna atlamak 19-01-2021 04:58 Sıfırdan Anayasa İnşası: Yeni Anayasa Platformu (YAP) örneği 14-01-2021 04:00 "Küresel eril sistem"in mağdurları: Kadınlar 08-01-2021 04:19 Çok dilli - çok bölgeli anayasa: Güney Afrika anayasası 31-12-2020 03:32 Sıfırdan anayasa inşası: Güney Afrika örneği 22-12-2020 01:59 Tabula Rasa: Sıfırdan anayasa inşası 13-12-2020 05:11 Kayyım atamaları bağlamında 1921 Anayasası 08-12-2020 23:49 Anayasacılık: Batı-Osmanlı anayasa hareketleri 30-11-2020 04:56 Sistemin saldırısı karşısında direniş odağı: Aşk 12-11-2020 23:30 Empati ihtiyacı 29-10-2020 00:11 'Çok Kalpli Asi' 14-10-2020 22:23 Eylül’le gelen 29-09-2020 02:20 Tercihiniz; otokrasi mi, demokrasi mi? 16-08-2020 01:09 Hukukun işlevi 07-08-2020 01:12 Barbarlığın son noktası: Çocuklarına kavuşamadan ölen anneler! 30-07-2020 04:12 Vandalizmin kurumlaşmış hali: Cezasızlık pratiği 24-07-2020 02:55 Beton avluların çocukları: Anne! Toprak ne demek? 14-07-2020 00:38 Medeniyetsizlik: Boğulan adalet 08-07-2020 01:11 Meşruiyet: Temel mutabakat – Kamusal müzakere 26-06-2020 03:03 Frenlenemeyen iktidar sorunu 18-06-2020 02:14 Bu kaçıncı Cumhuriyet! 09-06-2020 19:56 İslam'ın siyasetle serüveni: Milliyetçiliğe savrulma 02-06-2020 02:24 Devlet: Güç ve çıkar çatışmalarının alanı 23-05-2020 02:04 Sürgünün trajedisi: Toprağın tadını özlemek 16-05-2020 22:03 Devletin emrindeki din: Diyanet İslam'ı 12-05-2020 02:19
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Alanyaspor00
 • 3Antalyaspor00
 • 4Başakşehir FK00
 • 5Beşiktaş00
 • 6Fatih Karagümrük00
 • 7Fenerbahçe00
 • 8Galatasaray00
 • 9Gaziantep FK00
 • 10Giresunspor00
 • 11Hatayspor00
 • 12İstanbulspor00
 • 13Kasımpaşa00
 • 14Kayserispor00
 • 15Konyaspor00
 • 16MKE Ankaragücü00
 • 17Sivasspor00
 • 18Trabzonspor00
 • 19Ümraniyespor00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Türkiye'de erken seçim ihtimali var mı?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
webmaster forum