Gündem
Giriş Tarihi : 23-03-2021 01:25   Güncelleme : 27-03-2021 00:23

İstanbul Sözleşmesi'nin yankıları sürüyor: Barolar dava açtı

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin ardından İstanbul, Ankara ve Antalya baroları Danıştay’a yürütmenin durdurulması ve iptali için başvuruda bulundu.

İstanbul Sözleşmesi'nin yankıları sürüyor: Barolar dava açtı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle feshinin ardından İstanbul, Ankara ve Antalya baroları Anayasa'ya aykırılık taşıdığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a dava başvurusunda bulundu.

Ankara Barosu’nun yayınladığı dava dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

Anılan Cumhurbaşkanı Kararı Anayasamızın 90. Maddesi uyarınca “kanun” hükmünde sayılan uluslararası sözleşmeden idari tasarrufla çekilmeye yönelik bir karar olduğundan yok hükmündedir. Anılan kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan “bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” ve üçüncü fıkrasında yer alan “uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunarak Resmî Gazete’de yayımlanır” ibarelerinin yasama organının yetkisinde olan işlemlerin Cumhurbaşkanı kararı ile yapılabilmesine olanak vermesi nedeniyle Anayasaya aykırıdır.

"Dava konusu yok hükmündedir"

Anayasanın 90. maddesinde açıkça 'kanun' hükmünde olduğu belirtilen uluslararası sözleşmelere ilişkin tasarruf yetkisinin yasama organı olan TBMM'de olduğu açıktır.

Ancak dava konusu işlemin dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası ile 'bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme' ve üçüncü fıkrasında yer alan 'uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunarak Resmi Gazete'de yayımlanır' şeklinde ifade edilen yetkilerinin, Anayasanın 90. maddesine aykırı olarak kanun niteliğinde olan uluslararası sözleşmelerle ilgili olarak tasarruf yetkisinin, tek başına yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'na verilmiş olması açıkça Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. Dava konusu işlemin dayanağı olan bu düzenlemelerin öncelikle Anayasaya aykırılığı sebebiyle itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesi'nin önüne taşınması gerekmektedir.

Dava konusu işlem fonksiyon gaspı sonucu ortaya çıkmış yok hükmünde bir işlemdir.

"Kararnamenin 3. maddesi 1. ve 3. fıkraları Anayasa'ya aykırı"

Antalya Barosu'nun yaptığı basın açıklamasında ise, "Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine ve bunlarla mücadeleye ilişkin bir insan hakları sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, yargılamanın duruşmalı olarak yapılması ve yargılama sonunda da yok hükmünde olduğunun tespit edilerek iptal edilmesi ve ayrıca sözkonusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesinin 1.ve 3. fıkralarının Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluna başvurulması istemiyle Danıştay'da dava açılmıştır" denildi.